Trà các loại
Trà các loại (16 sản phẩm)
Giá: 48,000 đ
Tiêu chuẩn: Macrobiotic
Trọng lượng: 150 g
Giá: 42,000 đ
Tiêu chuẩn: Macrobiotic
Trọng lượng: 400 g
Giá: 40,000 đ
Tiêu chuẩn: Macrobiotic
Trọng lượng: 120 g
Giá: 130,000 đ
Tiêu chuẩn: GlobalGAP/VietGap
Trọng lượng: 30 g
Giá: 150,000 đ
Tiêu chuẩn: GlobalGAP/VietGap
Trọng lượng: 60 g
Giá: 150,000 đ
Tiêu chuẩn: GlobalGAP/VietGap
Trọng lượng: 40 g
Giá: 135,000 đ
Tiêu chuẩn: Không
Trọng lượng: 30 g
Giá: 950,000 đ
Tiêu chuẩn: Vệ sinh ATTP
Trọng lượng: 50 g
Giá: 80,000 đ
Tiêu chuẩn: Không
Trọng lượng: 200 g
Giá: 122,000 đ
Tiêu chuẩn: Natural
Trọng lượng: 225 g
Giá: 33,500 đ
Tiêu chuẩn: Natural
Trọng lượng: 400 g
Giá: 46,000 đ
Tiêu chuẩn: Macrobiotic
Trọng lượng: 400 g