Món Chiên
Món Chiên (3 sản phẩm)
Giá: 60,000 đ
Tiêu chuẩn: Vệ sinh ATTP
Trọng lượng: 310 g
Giá: 50,000 đ
Tiêu chuẩn: Vệ sinh ATTP
Trọng lượng: 400 g
Giá: 120,000 đ
Tiêu chuẩn: Vệ sinh ATTP
Trọng lượng: 0 g